កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកចិត្តវិទ្យាគ្លីនិកនិងប្រឹក្សាផ្លូវចិត្ត

Master's Program in Clinical and Counseling Psychology

Contact Us

Mr. Khann Sareth
Program Coordinator
Tel: (+855) 012 986 837
Email: khann.sareth@rupp.edu.kh
Email: khannsareth@gmail.com

Mr. Kao Sovandara
Program Operator
Tel: (+855) 092 517 752
Email: ksovandara@yahoo.com

Ms. Bernhild Pfautsch
Rehabilitation Psychologist / CPS Development Advisor giz│Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Tel: (+855) 012 904 599
Email: bernhild.pfautsch@giz.de