កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកចិត្តវិទ្យាគ្លីនិកនិងប្រឹក្សាផ្លូវចិត្ត

Master's Program in Clinical and Counseling Psychology

Students’ Counseling Services

Students’-Conseling-Service

សេវាផ្តល់ប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តសំរាប់និសិ្សត

Students’ Counseling Services

Department of Psychology, Royal University of Phnom Penh, really cares for the students’ well-being and is aware of their needs and challenges during their academic years. As the result, the head of the department and the faculty members join hands to form the students’ counseling services in order to provide a free-of-charge counseling (psychological support) for the students at RUPP. This counseling service is also available for students who are from the other universities as well.

The counselor team are the faculty members who are working for the department of psychology (both the bachelor’s and master’s program). They strongly adhere to their professional ethics and values such as integrity, dignity, social responsibility, competency, justice, and equity.

Students’ Counseling Services aim to support the students to reach their full potentials and to obtain their well-being by providing individual counseling, group counseling, or training workshops. Please feel free to contact students’ counseling service if you would like:

  • To improve your relationship with friends, family, or workplace
  • To  enhance your memory and concentration in studying or working
  • To improve your quality of life, self-care, group work, self-reflection, and self-awareness
  • To discover the essence of who you are
  • To live a purposive life etc.

Address: Room: 213, Building A, Royal University of Phnom Penh
Working Hours: Monday – Saturday from 8:00am- 5:00pm
Note: Please make your appointment with the counselor in advance (the counselors’ contact information is in the attached flyer).

Please download the attached flyer in Khmer for more information!